Company Logo
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองพระธาตุเรืองรอง


การติวเข้ม สอบ O-NET กลุ่ม เมืองพระธาตุเรืองรอง

กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรองได้จัดกิจกรรม ติวเข้มสอบ o-net สำหรับนักเรียนช้้น ป. ๖ ภายในกลุ่ม

เมืองพระธาตุเรืองรอง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำคำ จำนวน ๓๐ คน โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

จำนวน ๒๗ คน โรงเรียนบ้านโนนแย้ จำนวน ๒๒ คน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง จำนวนนักเรียน ๒๐ คน

โรงเรียนบ้านคูซอดจำนวน ๑๙ คน โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา จำนวน ๑๙ คน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่จำนวน ๑๕คน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองจำนวน ๑๐ คนโรงเรียนบ้านหนองคำ

จำนวน ๑๐ คนโรงเรียนบ้านเวาะจำนวน ๙ คน โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง จำนวน ๕ คน ทั้ง

มีนายวันชัย ภูมิวงศ์เป็นประธานในพิธีเปิด และ มีนายสุทัศน์  บุญยี่ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

นายสมสุข สายเพชร ผอ.โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง นายไสว  โสภาศรี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำคำ

นายธีระนันท์  คำคาวี ผอ. โรงเรียนบ้านโนนแย้ และนายวิชิต  บุญเฉียว ผอ.โรงเรียนบ้าน

หอยสะเดาพัฒนา ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ มีนางทองม้วน แสงลับ หัวหน้าวิชการกลุ่ม ฯ

ประธานจัดกิจกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ขอขอบคุณทั้งภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน

นายวันชัย ภูมิวงศื ประธานกลุ่มกล่าวเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              คณะผู้บริหารกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                               

นักเรียน ๑๒ โรงเรียน ๑๙๐ คน

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุทัศน์  บุญยี่ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา กล่าวต้อนรับ คณะฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยากร นำโดย นางทองม้วน แสงลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิยากร กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิราภรณ์  คันศร วิทยากร จิตอาสา  (วิทยากรพิเศษ) ติวเข้มภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ผู้บริหารในกลุ่ม

sutud boonyee copy.jpg

ขณะนี้เวลาGallery ประชุมวิชาการ

 
DSC_0389
DSC_0389
DSC_0392
DSC_0399
DSC_0401
DSC_0404

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.